Feiertage


 

2023 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

7. April 2023

 

Ostern:

 

9. April 2023

 

Auffahrt:

 

18. Mai 2023

 

Pfingsten:

 

28. Mai 2023

2024 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

29. März 2024

 

Ostern:

 

31. März 2024

 

Auffahrt:

 

9. Mai 2024

 

Pfingsten:

 

19. Mai 2024

 

2025 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

18. April 2025

 

Ostern:

 

20. April 2025

 

Auffahrt:

 

29. Mai 2025

 

Pfingsten:

 

8. Juni 2025

2026 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

3. April 2026

 

Ostern:

 

5. April 2026

 

Auffahrt:

 

14. Mai 2026

 

Pfingsten:

 

24. Mai 2026

 

2027 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

26. März 2027

 

Ostern:

 

28. März 2027

 

Auffahrt:

 

16. Mai 2027

 

Pfingsten:

 

26. Mai 2027

2028 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

14. April 2028

 

Ostern:

 

16. April 2028

 

Auffahrt:

 

25. Mai 2028

 

Pfingsten:

 

4. Juni 2028

 

2029 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

39. März 2029

 

Ostern:

 

1. April 2029

 

Auffahrt:

 

10. Mai 2029

 

Pfingsten:

 

20. Mai 2029

2030 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

19. April 2030

 

Ostern:

 

21. April 2030

 

Auffahrt:

 

30. Mai 2030

 

Pfingsten:

 

9. Juni 2030

 

2031 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

11. April 2031

 

Ostern:

 

13. April 2031

 

Auffahrt:

 

22. Mai 2031

 

Pfingsten:

 

1. Juni 2031

2032 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

26. März 2032

 

Ostern:

 

28. März 2032

 

Auffahrt:

 

6. Mai 2032

 

Pfingsten:

 

16. Mai 2032

 

 

 

2033 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

15. April 2033

 

Ostern:

 

17. April 2033

 

Auffahrt:

 

26. Mai 2033

 

Pfingsten:

 

5. Juni 2033

 

2034 Was   Wann
 

Karfreitag:

 

7. April 2034

 

Ostern:

 

9. April 2034

 

Auffahrt:

 

18. Mai 2034

 

Pfingsten:

 

28. Mai 2034